8 september 2009

Meer Armstrong

"In de Verenigde Staten hadden protestantse fundamentalisten een christelijk zionisme ontwikkeld dat paradoxaal genoeg juist antisemitisch was. In John Darby's visioen van de 'opname van de gemeente' had het joodse volk centraal gestaan. Jezus zou pas kunnen wederkeren als de joden in het Heilige Land woonden. De stichting van de staat Israël in 1948 was voor de fundamentalistische ideoloog Jerry Falwell het 'duidelijkst mogelijk teken van de ophanden zijnde wederkomst van Jezus Christus'. Steun aan Israël was geboden. Maar Darby had ook verkondigd dat de antichrist gedurende de eindtijd twee derde van de joden in Palestina zou ombrengen. Daarom keken diverse fundamentalistische auteurs reikhalzend uit naar een massaslachting waarin gruwelijke aantallen jodne zouden omkomen.
De christenfundamentalisten waren evenmin als de kookisten [joods-fundamentalistische volgelingen van Rabbi Kook - Qaboos] geïnteresseerd in vrede. Tijdens de Koude Oorlog kantten ze zich rabiaat tegen elke vorm van tegemoetkoming aan de Sovjet-Unie, de 'vijand van het noorden'. Vrede, zei televisiedominee James Robison, was 'in strijd met het Woord van God'. Ze waren niet bang voor een nucleaire catastrofe, die al door Petrus was voorspeld en die toch de ware gelovigen niet zou treffen; zij zouden immers al voor de rampspoed in de hemel worden opgenomen."
En:
"Het reconstructionisme, gegrondvest door de Texaanse econoom Gary North en zijn schoonvader Rousas John Rushdoony, is ervan overtuigd dat de seculiere regering in Washington ten ondergang gedoemd is. God zal haar binnenkort vervangen door een christelijk bestuur volgens strikt bijbelse regels. De reconstructionisten werken aan de voorbereiding van een christelijke theocratie waarin de moderne ketterij van de democratie zal zijn afgeschaft en de bijbelse voorschriften in hun geheel naar de letter zullen worden nageleefd. De slavernij zal weer worden ingevoerd en anticonceptie afgeschaft; echtbrekers, homoseksuelen, godslasteraars en astrologen zullen worden terechtgesteld en hardnekkig ongehoorzame kinderen gestenigd. God staat niet aan de kant van de armen. Integendeel, zo verklaart North, er is een 'rechtstreeks verband tussen verdorvenheid en armoede'. Belastinggelden moeten niet worden aangewend voor sociale voorzieningen, want 'het subsidiëren van nietsnutten komt neer op het subsidiëren van het kwaad'. De Bijbel verbiedt alle hulp aan het buitenland en met name aan ontwikkelingslanden, die met hun verstokte neiging tot heidendom, zedeloosheid en afgodendienst hun economische problemen geheel aan zichzelf te wijten hebben."
Uit: De Bijbel van Karen Armstrong

Geen opmerkingen: